top of page

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązki informacyjne Administratora danych

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest firma Context Ad Network Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58/15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000441080, NIP: 9512362596, REGON: 146404158 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł opłaconym w całości.

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi? 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić:
a. drogą e-mailową pod adresem: kontakt@contextad.pl lub
b. pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa 

W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawsze wtedy, gdy:

 • korzystasz z naszych usług, 

 • zapisałeś się na nasz newsletter,

 • czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą,

 • możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty,

 • podczas rozmów telefonicznych z personelem,

 • w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa,

 • w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody

 • Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę). 

Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny: 

 

 1. Jeżeli korzystasz z naszego Portalu lub strony internetowej, wówczas przetwarzamy dane o Twojej lokalizacji, adresie IP, wykorzystywanej przeglądarce, Twoich zachowaniach (na przykład które strony odwiedzasz) w tym danych odczytanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Twoich danych używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie ich pozwala też zapewnić Tobie maksymalną wygodę poprzez zapamiętanie preferencji i ustawień na naszych stronach. 
   

 2. Jeżeli wystawiamy Tobie dokument sprzedaży wówczas przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę), numer PESEL lub numer NIP.
   

 3. Jeżeli komunikujemy się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację) wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

W jakim celu przetwarzacie moje dane? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, skarg czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z: 

 1. Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
   

 2. Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,
   

 3. Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

 

Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, między innymi w celu:

 

 1. monitorowania aktywności w naszych serwisach (m.in. za pomocą plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi),
   

 2. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Cię o naszej ofercie (pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie wcześniej zgody),
   

 3. monitorowania oraz logowania dostępu użytkownika do udostępnionych przez nas zasobów, a także w celach administracyjnych, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz dochodzenia roszczeń z tytułu tych naruszeń.

 

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane? 

Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda lub

 • rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub

 • zawarcie i realizacja umowy, lub

 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora lub

 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane? 

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
   

 2. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,
   

 3. dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy, dopóki trwa ten interes. 
   

 4. dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane? 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest firma Context Ad Network Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58/15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000441080, NIP: 9512362596, REGON: 146404158 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł opłaconym w całości.

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Spółka zleca wykonywanie takich czynności.

 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.

 

Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej) korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je od nas też odpowiednie władze. 

 

W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na nasze zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

 

Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: 

 1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, współpracownikom i Członkom organów Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki, 
   

 2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna),
   

 3. innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom).

Czy i komu udostępniacie moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których: 

 

 1. wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona.
   

 2. udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi. 
   

 3. w szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego Spółki).

 

Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany,
a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Czy korzystamy z plików cookie i podobnych technologii?

Stosujemy na stronach internetowych pliki cookie i inne technologie identyfikacyjne w swoich aplikacjach, witrynach internetowych, wiadomościach e-mail oraz reklamach internetowych w celach opisanych w tej polityce. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez witryny internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy.

 

Stosujemy pliki cookie i podobne technologie w następujących celach:

 • zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika;

 • ustalanie popularności treści;

 • prowadzenie kampanii reklamowych i pomiar ich skuteczności;

 • analizowanie ruchu i trendów w witrynach internetowych i ogólne zrozumienie zachowań w Internecie i zainteresowań osób korzystających z naszych usług.

 

Możemy również zezwalać innym na świadczenie nam usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika, gdy odwiedza naszą witrynę lub korzysta z naszych usług oraz gdy odwiedza inne witryny internetowe i korzysta z innych usług internetowych.

Jak chronicie moje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 1. do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),
   

 2. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
   

 3. wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,
   

 4. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
   

 5. prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),
   

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego - tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   

 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności - w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

 8. wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) -tzw. „prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:
  a. firma Context Ad Network Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
  b. złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  c. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez firmę Context Ad Network Sp. z o.o. z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia: 
  a. drogą e-mailową pod adresem: kontakt@contextad.pl lub
  b. pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa

   

 9. ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Treści osób trzecich

Pragniemy zwrócić uwagę, że od czasu do czasu zamieszczamy na stronie internetowej linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych. Nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.

Jak aktualizujemy politykę prywatności?

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.
 

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.

bottom of page